Ανυφί
 
  Τελική πρόσκληση Απολογισμού Πεπραγμένων 2017 & το κείμενο του Απολογισμού.
  Αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο: θέμα η τριστέτσα των εσπεριδοειδών
  Δημόσια διαβούλευση τριστέτσα
  Διεκδίκηση για την παραμονή του υποκαταστήματος της τράπεζας Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα
  Απολογισμός των πεπραγμένων
  Ενημερωτικό έγγραφο
  Το Σχολείο του Μέλλοντος
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ & ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
  ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΓΕΝΙΚΑ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ
  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΕΟΡΤΕΣ
  Ερωτήσεις
  Ιεροί Ναοί Ανυφίου
  Επαφή
  Counter επισκεψιμότητα
  Βιβλίο επισκεπτών
  Δημόσια Διαβούλευση-Κανονισμός Κοιμητηρίων
  Δημόσια Διαβούλευση-Χάρτα του Πολίτη
  τοποθέτηση των πολιτών στις δυο διαβουλεύσεις π
  Προσκλήσεις Συμβουλίων
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ & ΣΚΕΨΕΙΣ

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ανυφί            02/02/2012                                   ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                                 Αριθ. Πρωτ. 12

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΔΕΑΣ            

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΦΙΟΥ

Πληρ. Πρόεδρος Κων/νος Καραμπής 

Τηλ. 6977313039                                                  

Mail.rabis@otenet.gr

 

                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                         

 

 

Πρακτικό της αριθ. ………συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ανυφίου του Δήμου Ναυπλιέων.

 

 

Στο Ανυφί και στο Κεντρικό Καφενείο του Γεωργίου Νικολάου , σήμερα την 20η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2012 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μμ συνήλθε σε Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ανυφίου ,ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 06-10/01/2012 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου της Τοπικής   Κοινότητας που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό επίδοσης στα  Μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 , Ν    

3852/2010,φεκ.Α87.3463/2006).

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας διαπίστωσε ότι από τα τρία (3) μέλη του ήταν :

 

 

                                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Κων/νος Καραμπής                           Πρόεδρος

2.Γεωρ. Καφαντάρης                            Μέλος

 

 

                                           ΑΠΟΥΣΑ

1.Αδαμ.Κάλτσα-Σταθοπούλου             Μέλος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελένη Στεργίου του Αναστασίου ,τακτικός υπάλληλος του δήμου Ναυπλιέων ,για την τήρηση των πρακτικών .

 

ΘΕΜΑ 1ο Περί Εισήγησης προτάσεως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  της τ.κ. Ανυφίου 2011-12-13-14 .

 

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ανυφίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 άρθρο 86 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμη στην εκτελεστική επιτροπή ,το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.(παρ.5 άρθρο 86 Ν.3852/2010) (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) από 01.01.2011. 

Προκειμένου ο Δήμος Ναυπλιέων να προβεί στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2011 κρίνεται αναγκαίο με την παρούσα μας απόφαση να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας ιεραρχημένες, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της Τοπικής μας Κοινότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων της περιφέρειας της Τοπικής μας Κοινότητας και που η δαπάνη εκτέλεσης των προτεινόμενων έργων θα καλυφθεί με κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού του Δήμου. Τα προτεινόμενα έργα που θα συμπεριληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011,σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ είναι αναγκαίο να είναι πλήρως αιτιολογημένη η εγγραφή τους και όχι κατά τρόπο αόριστο και γενικό και η δαπάνη των προτεινόμενων έργων να υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος λέγοντας :

 

Είμαι υποχρεωμένος σε αυτό το σημείο να τονίσω κάποια πράγματα.

Πρώτα απ όλα η Ελλάδα ζει μια τραγική κατάσταση και ματαιοδοξούμε για έργα.

 Τονίζω άλλη μια φορά, πως από τον Δήμο ζητήθηκε  το Τοπικό μας Συμβούλιο να θέσει έργα χωρίς χρηματικό περιορισμό πράγμα ανεπίτρεπτο ,γιατί με όλα όσα θα ζητηθούν φυσικό επόμενο είναι να χαρακτηριστούμε γραφικοί ,παρόλα αυτά όμως κάλεσα πολιτιστικούς- αθλητικούς συλλόγους και κατοίκους να θέσουν όλοι τα ζητήματα τους και όλα θα καταγραφούν, ξεκαθαρίζω θα γίνουμε παράλογοι σε τούτο τον παραλογισμό που ζούμε.

 Πολλοί ίσως σκεφτείτε, καλά αυτός εδώ γιατί μας κάλεσε ; Έχει ήδη φτιάξει ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, χρήματα δεν υπάρχουν που στο καλό το πάει ; Η απάντηση μου σε αυτούς τους δικαιολογημένους συλλογισμούς είναι μια…

 Έχω φτιάξει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα βάση κώδικα αλλά πάνω απ όλα σύμφωνα με τα όσα έχω διαπιστώσει πως χρειάζεται ο τόπος στον ένα χρόνο που είμαι στα πράγματα ,έχω κάθε δικαίωμα να ακουστούν όλα αυτά όπως και έχουν κάθε δικαίωμα και οι πολιτιστικοί –ποδοσφαιρικοί σύλλογοι του τόπου να θέσουν τους προβληματισμούς τους και τα ζητούμενα τους.

 Τώρα όσο για τα χρήματα που δεν υπάρχουν ας ακουστούν κάποιες αλήθειες χρήματα δεν υπάρχουν η καλύτερα δεν υπάρχουν όπως έως τώρα ξέραμε, δε θα πάρει δηλαδή ένας πρόεδρος 200000 ευρώ και θα κάνει ότι του κατέβει αλλά θα τα πάρει με λόγο και αιτία ,για να πάρω πρέπει να τρέξω για να κερδίσω πρέπει να καινοτομήσω όχι σαν εγώ αλλά σαν τόπος ,ξέρω πολύ καλά τι θα ζητήσω δεν ονειροβατώ απλά θέλω να ξεφύγουμε από το να προτείνουμε πέντε δρόμους και 5 κολώνες θα ζητήσουμε και θα απαιτήσουμε .-

 

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας έθεσε υπόψη του μέλους τις προτάσεις του εγγράφως ιεραρχημένες ,οι οποίες όπως δήλωσε κατά την γνώμη του είναι προς την σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας και αποσκοπούν στην κάλυψη των άμεσων αναγκών με χαρακτήρα αναπτυξιακής τροχιάς. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε αναλυτικά τα έργα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   του Δήμου έτους 2011-2012 ,τα οποία έχουν εγγραφεί με σειρά προτεραιότητας και η δαπάνη του έργου έχει προϋπολογιστεί κατά προσέγγιση .

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΔΕΑΣ

   Α/Α

ΕΡΓΟΥ

 

 

         ΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΕΑ /

ΣΥΝΕΧΙ-

ΖΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

 

Α

 

 

Β

 

 

Γ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

    ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ ΣΤΑ    

                 ΕΤΗ

 

ΣΥΝ-ΟΛΟ

 

 

2012

 

2013

 

2014

ΠΗΓΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΗΣΗΣ

Α                                                                                                     ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ΕΡΓΑ

 

1

Κατασκευή 3 (τριών)

Αιθουσών στο δημοτικό σχολείο

ΝΕΟ

 

   Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

100000

80000

10000

10000

 

 

2

Μονάδα καθαρισμού του νερού

ΝΕΟ

Χ

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

100000

10000

30000

70000

 

 

3

Σύνδεση με το νερό της Λέρνης  

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Χ

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

5000

1000

1000

3000

 

 

4

Σύνδεση με τον Ανάβαλο

(έργο άρδευσης )

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

50000

10000

10000

30000

 

 

5

Μελέτη σύνδεσης με το δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5000

5000

-

-

 

 

6

Κατασκευή δικτύου & σύνδεση με τον βιολογικό καθαρισμό

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

100000

10000

30000

60000

 

 

7

Κατασκευή έργου στην περιοχή κόκκινη λούτσα (τεχνητή λίμνη με σκοπό τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και της άρδευσης με φυσική ροη)

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –

ΑΝΑΒΑΛΟΣ

200000

50000

50000

100000

 

 

8

Τηλεθέρμανση

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

600000

200000

200000

200000

1)Ταμείο Συνοχής-

2)Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης-

3)Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (διερευνητικές εκθέσεις,- πιλοτικά έργα)

4)Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 2601/98).

 

9

Χαμήλωμα του επιπέδου στο οδόστρωμα από το δημοτικό σχολείο Ανυφίου έως το Πλατανίτη

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

40000

0

0

40000

 

 

10

Διαμόρφωση εισόδου Ανυφίου  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

 

 

Χ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β  ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ /ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

      ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Β1      ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

1

ασφαλτόστρωση οδού από οικία Ολυμπίας Δεμοίρου έως τον δρόμο των αρχαιοτήτων μήκους 350 μέτρων και πλάτους 4ων.

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

15000

0

15000

0

LEADER

ΕΣΠΑ

2

Ασφαλτόστρωση οδού από το δημοτικό σχολείο μέχρι τον παλιόμυλο μήκους 1000 μέτρων και πλάτους 5.

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

30000

30000

0

0

 

3

 

Ασφαλτόστρωση στην περιοχή λιθαράκια από την οδό Ανυφί Χώνικα έως των δρόμο των αρχαιοτήτων

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

25000

25000

0

0

 

 

4

Ασφαλτόστρωση από τον Άγιο Αντρέα έως τον άγιο Σπυρίδωνα μήκους 1000 μέτρων

 

 

 

 

 

30000

0

30000

0

 

5

Ασφαλτόστρωση από κοινοτική δεξαμενή έως κτήμα Σπαθάρη μέσω δρόμου των αρχαιοτήτων

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

25000

0

0

25000

 

6

Ασφαλτόστρωση από Ανυφί για αγία Σωτήρα μήκους 600 μέτρων περίπου

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

20000

20000

0

0

 

7

Ασφαλτόστρωση στα Καφανταρέικα μήκους 200 μέτρων περίπου

ΝΕΟ

 

 

Χ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

7000

7000

0

0

 

8

Ασφαλτόστρωση από δρόμο προς Προσύμνα έως της διασταύρωση του αγίου Σπυρίδωνος μήκους 300 μέτρων περίπου

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

15000

0

15000

0

 

9

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ

ΝΕΟ

 

 

Χ

ΑΝΑΒΑΛΟΣ-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5000

5000

0

0

 

10

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΕΛΑΙΝΕΙΚΑ ΑΠΟ ΚΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ (ΦΡΑΠΑ)ΜΗΚΟΥΣ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΕΩΣ ΔΡΟΜΟ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΝΕΟ

 

 

Χ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2000

2000

0

0

 

11

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΜΑΝΤΡΙ ΚΑΛΥΒΑ

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1500     

1500

0

0

 

12

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΤΟΒΩΛΤΑΙΚΩΝ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2000

2000

0

0

 

13

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΤΑΝΙΤΙΟΥ ΕΩΣ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΜΕΣΩ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΛΑΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5000

0

5000

0

 

14

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΣΝΑ & ΛΙΜΙΚΟ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΕΣ ΟΛΛΑΝΔΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

30000

1

1

29998

 

 

15

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ τ.κ. ΑΝΥΦΙΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5000

1000

1000

3000

 

 

16

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2000 ΜΕΤΡΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

40000

10000

10000

20000

 

 

17

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 2000 ΜΕΤΡΩΝ

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

20000

5000

5000

10000

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2               ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

1

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

5000

1000

2000

2000

 

 

2

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

1000

100

200

700

 

 

3

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

1000

200

200

600

 

 

4

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ  ΤΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΝΕΟ

Χ

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

20000

1000

1000

18000

 

 

5

ΦΡΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΩΝ

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5000

1000

1000

3000

 

 

6

ΦΡΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1000

100

100

800

 

 

7

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –

Ε.Λ.Λ.Α.Σ.

0

0

0

0

 

 

8

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΥΦΙΟΥ ΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

-

-

-

-

 

 

9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ )

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

-

-

-

-

 

 

10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΥΦΙΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

40000

10000

10000

20000

 

 

11

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1000

1000

0

0

 

 

12

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ .Τ.Κ. ΑΝΥΦΙΟΥ  ΩΣΤΕ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

(ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ)

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΣΧΟΛΕΣ –

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

0

0

0

0

 

 

13

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΗΨΗΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ τ.κ. ΑΝΥΦΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ τ.κ. ΑΝΥΦΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0

00

0

0

 

 

14

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ τ.κ. ΑΝΥΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ>> ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ -

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

0

0

0

0

 

 

15

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2000

100

100

1800

 

 

16

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΩΣΤΕ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

100

1

1

98

 

 

                                                                                                                     

17

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ -ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

Ε.Λ.Λ.Α.Σ.

-

-

-

-

 

18

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ 35 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5000

1000

1000

3000

 

19

15 ΚΟΙΛΟΥΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

4 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1 ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΓΚΑΤΣΗ ΠΡΟΣ ΑΡΓΟΣ

1 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΟΧΑΓΟΥ ΚΑΡΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΤΖΟΥΛΗΝΑ

1 ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

1 ΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΜΑΣΤΩΡΑΚΟΥ

1 ΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΜΠΗ ΓΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΛΩΣΗ

1 ΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΝΤΟΛΑΤΖΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3500

500

500

2500

 

20

ΚΟΠΗ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –

ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

750

250

250

250

 

21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΑΜΕΣΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

0

0

0

 

22

ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

0

0

0

0

 

23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

0

0

0

0

 

24

ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

50000

10000

10000

30000

 

25

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

5000

1500

1500

2000

 

26

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

2000

2000

0

0

 

27

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

40000

10000

10000

20000

 

28

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –

 

1500

1500

0

0

 

29

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20000

5000

5000

10000

 

30

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

1000

1000

0

0

 

 

31

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

-

-

-

-

 

 

32

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ τ.κ. ΑΝΥΦΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

0

0

0

0

 

 

33

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ τ.κ. ΑΝΥΦΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ (ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΠΩΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

-

-

-

-

 

 

34

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 500 μ.

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5000

1500

1500

2000

 

 

35

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΊΔΗ ΟΝΟΜΑΣΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2000

500

500

1000

 

 

36

ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΛΟΓΟ ΦΘΟΡΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1000

200

200

600

 

 

37

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΕΟ

 

Χ

 

Δ.Ε.Η. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

500

500

0

0

 

 

38

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΑΠΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΑΣΗ

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

15000

5000

5000

5000

 

 

39

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΣ ΒΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝ ΑΓΑΘΟΥ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3000

3000

-

-

 

 

40

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5000

5000

0

0

 

 

41

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΧΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –

Ε.Λ.Λ.Α.Σ.

2000

2000

0

0

 

 

42

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΗΡΑ (5 ΣΤΥΛΟΥΣ)

ΝΕΟ

Χ

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –

Δ.Ε.Η.

10000

10000

0

0

 

 

43

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

0

0

0

0

 

 

44

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

15000

0

15000

0

 

 

45

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΤΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2000

0

0

0

 

 

46

ΔΕΝΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2500

0

2500

0

 

 

47

ΕΝΑΡΞΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ τ.κ. ΑΝΥΦΙΟΥ-

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

5000

1000

1000

3000

 

 

48

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΞΥΛΙΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ) ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ ΠΛΑΤΑΝΙΤΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ .

5000

1000

1000

3000

 

 

49

ΑΛΛΑΓΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΥΦΙΟΥ –ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΝΕΟ

Χ

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

2500

2500

-

-

 

 

50

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-

-

-

-

 

 

51

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΥΦΙ ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ

 

 

 

 

 

 

52

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΤΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΗ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5000

-

-

-

 

 

53

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΡΗΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

1000

1000

-

-

 

 

54

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ.

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

-

-

-

-

 

 

55

ΤΕΛΕΣΗ ΜΙΑΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

τ.κ. ΑΝΥΦΙΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ –ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ -

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

750

250

250

250

 

 

56

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ κ.τ.λ.π.

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20000

1

1

19998

 

 

57

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΜΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

3000

3000

-

-

 

 

58

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

1000

300

300

400

 

 

59

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΕΙ, ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10000

5000

2500

2500

 

 

60

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ –

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

50

15

15

20

 

 

61

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

15000

0

15000

0

 

 

62

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

600

200

200

200

 

 

63

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

-

-

-

-

 

 

64

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.

4000

1000

1000

2000

 

 

65

ΗΜΕΡΙΔΕΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ –ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΟΚΑΝΑ

Γ.Ν.Α.

Γ.Ν.Ν.

-

-

-

-

 

 

66

ΠΡΟΒΕΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

-

-

-

-

 

 

67

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

Ο.Α.Ε.Δ.-

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

-

-

-

-

 

 

68

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΔΗΜΟΣ -

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

5000

1000

1000

3000

 

 

69

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΕΘΙΜΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

3000

1000

1000

1000

 

 

70

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ  

ΝΕΟ

Χ

 

 

Ε.Λ.Λ.Α.Σ.

-

-

-

-

 

 

71

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ –ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΝΥΦΙΟΥ –ΠΛΑΤΑΝΙΤΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10000

3000

3000

4000

 

 

72

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2000

2000

-

-

 

 

73

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ  ΑΝΥΦΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΤΙΟΥ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΡΩΓΜΕΣ ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ,ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΥΦΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΡΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ ΑΝΥΦΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ .

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

100000

10000

10000

80000

 

 

74

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ 1 ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ (ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ )

(ΜΕΓΑ ΟΥΤΟΠΙΚΟ )

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –

Ε.Λ.Λ.Α.Σ.

-

-

-

-

 

 

75

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.

-

-

-

-

 

 

76

ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5000

5000

0

0

 

 

77

MARKETING ΤΟΠΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

 

0

0

0

0

 

 

78

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΗΣ τ.κ. ΑΝΥΦΙΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

0

0

0

0

 

 

79

ΣΧΕΔΙΑΣΗ& ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

0

0

0

0

 

 

80

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ τ.κ. ΑΝΥΦΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κ.α.

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

5000

1000

1000

3000

 

 

81

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ –ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ- Ο.Α.Ε.Δ. –

κ.α.

0

0

0

0

 

 

82

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΑΚΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΤΙΟΥ

ΝΕΟ

 

Χ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

500

1

1

498

 

 

83

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΝΕΟ

Χ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5000

1000

1000

3000

 

 

84

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΕΩΣ ΤΑ ΠΑΡΚΑ, ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΤΙΣ  ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝ ΑΓΑΘΟΥ

ΝΕΟ

Χ

 

 

Δ.Υ.Α.Ν.

3000

1000

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εκκάλεσε το Μέλος  του συμβουλίου ,να αποφασίσει  σχετικά.

Το μέλος του συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ιεράρχηση των εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες της Τ.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 129 και 208 του ΔΚΚ (Ν.3463/06).                                                          

                                                

                                                 Αποφασίζει  0μόφωνα                                 

1)Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου του  συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  

    όπως ακριβώς αναφέρονται τα έργα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο  

     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  του Δήμου Ναυπλιέων για το έτος 2011-2014  και  

     η εκτέλεση αυτών θα γίνει ιεραρχικά όπως ακριβώς αναφέρονται.

2)Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες  

    ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται παρακάτω.

                   

           

 

               Ακριβές Απόσπασμα                                                                       Το Μέλος

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ανυφίου .                                            

                                                                                                                            Τ.Υ.

 

               

 

                  Κων/νος Καραμπής                                               

                         

 

 

Comments on this page:
Comment posted by PritteeDedquite( lrjprVartHearcochemaldonadomail.men ), 09/14/2018 at 6:21am (UTC):
free casino games no download <a href="https://onlinecasinodd.com/">tropicana online casino</a> free casino games <a href="https://onlinecasinodd.com/">online casino real money</a> | https://onlinecasinodd.com/ - borgata online casino https://onlinecasinodd.com/ - online casino gamblingAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:
 
  The loginbox won't be displayed, because the extra "Member area" isn't activated!  
Facebook 'Like' Button  
 
 
είσαι ο 1 visitors (10 hits) ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free