Ανυφί
 
  Τελική πρόσκληση Απολογισμού Πεπραγμένων 2017 & το κείμενο του Απολογισμού.
  Αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο: θέμα η τριστέτσα των εσπεριδοειδών
  Δημόσια διαβούλευση τριστέτσα
  Διεκδίκηση για την παραμονή του υποκαταστήματος της τράπεζας Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα
  Απολογισμός των πεπραγμένων
  Ενημερωτικό έγγραφο
  Το Σχολείο του Μέλλοντος
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ & ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
  ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΓΕΝΙΚΑ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ
  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΕΟΡΤΕΣ
  Ερωτήσεις
  Ιεροί Ναοί Ανυφίου
  Επαφή
  Counter επισκεψιμότητα
  Βιβλίο επισκεπτών
  Δημόσια Διαβούλευση-Κανονισμός Κοιμητηρίων
  Δημόσια Διαβούλευση-Χάρτα του Πολίτη
  τοποθέτηση των πολιτών στις δυο διαβουλεύσεις π
  Προσκλήσεις Συμβουλίων
Αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο: θέμα η τριστέτσα των εσπεριδοειδών

                Κατάθεση σύμφωνα με: το άρθρο 12 του ν.2690/1999, ΦΕΚ45Α                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ανυφί 09/10/2017

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                            Αριθ. Πρωτ. ……

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΦΙΟΥ

Μ.Τ.Σ./Τ.Π. της Τ.Κ. ΑΝΥΦΙΟΥ                           

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ

Πληρ. Τηλ.:   6977313039,

email:rabis@otenet.gr

                                  Προς 1)ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                       2)Δήμο Ναυπλιέων

                                       3)Αρχείο της Τ.Κ. Ανυφίου

                                       4)Ιστοσελίδα του δήμου Ναυπλιέων

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή αντιγράφου της υπ’ αριθ. ……/2017 Απόφασης της Τ.Κ. Ανυφίου,  προερχόμενη από την αντιπολίτευση. Η διαδικασία εκτελέστηκε σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται μέσα από το άρθρο 95 παρ.2 του ν.3463/2006 & το άρθρο 67 παρ. 2 του ν.3852/10 και αφού προηγουμένως,  είχε ληφθεί υπ’ όψιν το άρθρο 90 με ιδιαίτερη μνεία στη παρ. 2 του ν.3852/10. Η κίνηση  περιέχεται στα πλαίσια του καθήκοντος και της υποχρέωσης των Μελών των Τ.Σ. και στον αναβαθμισμένο από την νομοθεσία ρόλο.   

 

                  

Θέμα Απόφασης: Περί εισήγησης, αναφοράς στο ευρωκοινοβούλιο, δια μέσω του 

               Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, με θέμα: η τριστέτσα των  

               εσπεριδοειδών-Citrus tristeza virus (CTV)-τα προβλήματα τα

               οποία έχει επιφέρει στην παραγωγική κοινωνία, και η 

               αντιμετώπιση των παραγωγών από την πολιτεία (ΕΕ και Ελλάδα) και 

               από τα εκτελεστικά όργανα τους.

 

ΣΧΕΤ. Σας αποστέλλουμε συνημμένα, κυρωμένο απόσπασμα, από το πρακτικό  

      Της …/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  

      Ανυφίου το οποίο εκτελέστηκε σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2 του ν.  

      3463/2006 & το άρθρο 67 παρ. 2 του ν.3852/10 που περιλαμβάνει την 

      αρ…./2017 Απόφαση του, σχετική με το αντικείμενο του θέματος και 

      παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                         Μ.Τ.Σ./Τ.Π της Τ.Κ. Ανυφίου

 

 

                                                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                           Αρ.Αποφ.:…/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΦΙΟΥ

Μ.Τ.Σ./Τ.Π. της Τ.Κ. ΑΝΥΦΙΟΥ                           

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ

Πληρ. Τηλ.: 6977313039

email:rabis@otenet.gr

                                                        

                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Πρακτικό της αριθ. …/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ανυφίου του Δήμου Ναυπλιέων.

 

 

Στο Ανυφί και στο κεντρικό καφενείο του κ. Νικολάου, σήμερα την 29η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ώρα 20.10 μ.μ., συνήλθε σε Συνεδρίαση το 1/3 του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ανυφίου σύμφωνα με τον ΔΚΚ και το άρθρο 95 παρ. 2 του ν. 3463/2006 & το άρθρο 67 παρ.2 του 3852/10, ΚΑΙ ύστερα από την από 20/09/2017 (μη υποχρεωτική προς όλους) 2η έγγραφη πρόσκληση, του Μέλους της Τοπικής Κοινότητας Καραμπή Κων/νου, η οποία αφού  πρωτοκολλήθηκε, έπειτα επιδόθηκε προς τα  Μέλη του Συμβουλίου μέσω του τμήματος Πρωτοκόλλου του δήμου Ναυπλιέων.

 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης το Μέλος της Τοπικής Κοινότητας, διαπίστωσε ότι από τα τρία προσκεκλημένα Μέλη του Τ.Σ., παρόντας ήταν μόνο αυτός:

 

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κων/νος Καραμπής                           Μέλος

                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Κωστόπουλος                       Πρόεδρος

2. Σπυρίδων Μακρής                            Μέλος

 

Στην συνεδρίαση ΔΕΝ παραβρέθηκε τακτικός υπάλληλος του δήμου Ναυπλιέων για την τήρηση των πρακτικών, αυτά κρατήθηκαν με ευθύνη του Μέλους, άλλωστε…, μονόλογος.

 

             

Θέμα 3ο: : Περί εισήγησης, αναφοράς στο ευρωκοινοβούλιο, δια μέσω του 

          Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, με θέμα: η τριστέτσα των 

          εσπεριδοειδών-Citrus tristeza virus (CTV)-τα προβλήματα τα

          οποία έχει επιφέρει στην παραγωγική κοινωνία, και η 

          αντιμετώπιση των παραγωγών από την πολιτεία (ΕΕ και Ελλάδα) και 

          από τα εκτελεστικά όργανα τους.

 

Μετά την διαπίστωση της μη συμμετοχής (και όχι της μη απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 του ν.3463/2006 & άρθρο 67 παρ. 2 του ν.3852/10), το Μέλος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ανυφίου, και κάτοχος του 1/3 αυτού, τόνισε ότι:

 

            ΑΝΑΦΟΡΑ στο ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

 θέμα: Η τριστέτσα των εσπεριδοειδών-Citrus tristeza virus (CTV)-τα  

       προβλήματα τα οποία έχει επιφέρει στην παραγωγική κοινωνία, και η 

       αντιμετώπιση των παραγωγών από την πολιτεία (ΕΕ και Ελλάδα) και 

       από τα εκτελεστικά όργανα τους.

 

Λαμβάνοντας υπ όψιν:

 1. Τις Συνθήκες της ΕΕ
 2. Τη Συνθήκη της Νίκαιας με ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 42 (πρώην άρθρο 36 της ΣΕΚ).
 3. Τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ όπως αυτός τροποποιήθηκε την 18/12/2000 (200/C 364/01).
 4. Tο Σύνταγμα της Ελλάδος.
 5. Την σχετική με την υπόθεση απάντηση, εξ ονόματος της κοινοβουλευτικής επιτροπής κ. Vytenis Andriukaitis της 08ης/09/2016 με αριθ. E-005958/2016.
 6. Την ύπαρξη της τριστέτσα των εσπεριδοειδών-Citrus tristeza virus (CTV) στη περιοχή και τα προβλήματα που έχει επιφέρει στη τοπική κοινωνία.
 7. Την αδράνεια από την πολιτεία λέγοντας πολιτεία εννοώ εντός και εκτός χώρας.

                                                                          ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε κκ ευρωβουλευτές

Ο χάρτης των δικαιωμάτων της ΕΕ όπως αυτός διαμορφώθηκε την 18η/12/2000, βάζει σε εξέχουσα θέση την αξιοπρέπεια του ανθρώπου ως αξία κατά τα άρθρα 1 & 2. Ο χάρτης αυτός προβάλει τη λογική η οποία διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετεί τον άνθρωπο σε περίοπτη θέση, στη καρδιά της δράσης της, καθιερώνοντας τη κοινή ιθαγένεια σε ένα νέο πολιτισμικό και πολιτικό περιβάλλον, παρέχοντας το τρίπτυχο της ελευθερίας της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στους πολίτες της και στους πολίτες τρίτων χωρών, οριζόντια, χωρίς αποκλεισμούς. Πάραυτα, αξίζει να σημειωθεί ότι αν και το νομικό πλαίσιο φαίνεται αλλά και είναι δημοκρατικό επί χάρτου.., στο θεωρητικό δηλαδή σκέλος, επί της ουσίας λειτουργεί κατά το δοκούν-αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια εμμονική τοποθέτηση όμως τα τελευταία δημοψηφίσματα και οι φωνασκίες κατά της ΕΕ, από τους ίδιους τους πολίτες της δηλώνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, ο ίδιος ο χάρτης μας απαντά, με ποιον τρόπο μπορεί να απολαύσει τα δικαιώματα του ο κάθε πολίτης, ο τρόπος αυτός δεν είναι ο αυτονόητος, το κάθε άτομο αποκτά την ευθύνη και το καθήκον έναντι στους τρίτους, στην ανθρώπινη κοινότητα, και στις μελλοντικές γενεές ώστε να επαναλειτουργήσει τη δημοκρατία-γίνεται σαφές; ότι για να μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά; θα πρέπει να τα αναζητήσουμε, ξεπερνώντας ή διαβιώντας στο τοξικό περιβάλλον όχι του ενιαίου συνόλου, αλλά αυτού της μονάδας, ενός κράτους μέλους όπως στη περίπτωση μας συμβαίνει-και αυτό στη παρούσα πράττω. Οπότε, με την παρούσα, θα μπορέσουμε εκτός των άλλων, να διαπιστώσουμε αν όντος ο άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων, έχουν δικαιώματα.

Λόγος αυτής της αναφοράς; δυστυχώς είναι η μη δράση από πλευράς πολιτείας με την ευρεία έννοια, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά που προκαλεί η νέα αυτή εκφυλιστική για τα εσπεριδοειδή νόσος, με την ονομασία Citrus tristeza virus (CTV) . Από πλευράς κατοίκων της Τ.Κ. Ανυφίου, και από την ίδια την Τ.Κ. Ανυφίου ως θεσμός, εξαντλήθηκαν όλα τα διαδικαστικά περιθώρια σε επίπεδο χώρας, αφού έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες προκειμένου να προστατέψουμε τη περιούσια μας. Η Τ.Κ. Ανυφίου ως όφειλε, κάλεσε σε συνεργασία τη γεωργική υπηρεσία ώστε ως ειδικοί-ή, να ενημερώσουν τους κατοίκους για τα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η εκφυλιστική αυτή ασθένεια, σε επόμενο στάδιο ενεργοποίησε το δημοκρατικότερο όλων όπλο της αυτοδιοίκησης-συγκάλεσε Συνέλευση των Κατοίκων, αποτέλεσμα της οποίας; έφερε νέες δράσεις δίνοντας επιπλέον νέα δυναμική στις κινήσεις. Διοργανώθηκε σχετική ημερίδα στη περιοχή, οι βουλευτές Αργολίδος συνεργάστηκαν και έθεταν ερωτήματα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την δημοσιοποίηση του προβλήματος είχαν ως στόχο την εξωστρέφεια ώστε να καρπωθούμε λύσεις, πράγμα που εν μέρει επετεύχθη, πάραυτα, δεν απέδωσαν τους αναμενόμενους καρπούς, έτσι, σήμερα, ερχόμαστε και έρχομαι σε εσάς μιας και είστε ο κατ εξοχήν αρμόδιος θεσμός, ώστε να συνδράμετε και να βοηθήσετε τη τοπική κοινωνία να ξεπεράσει τον σκόπελο της αδράνειας, με ζητούμενο;  να μπει εκ νέου στον ανταγωνισμό,  επιστρέφοντας ξανά στη παραγωγή,  παράγοντας εκ νέου, ποιοτικά & ανταγωνιστικά προϊόντα-το θέμα δεν είναι πρωτόγνωρο για εσάς, έχετε επίσης απαντήσει σχετικά με την E-005958/2016,αυτό με κάνει να έχω ελπίδες. Η στιγμή είναι κρίσιμη χρονικά, διότι, η μακροχρόνια ύφεση σε συνδυασμό με τη καταστροφή του εισοδήματος οδηγεί με γεωμετρική ταχύτητα όχι στη φτωχοποίηση, μιας και αυτή την έχουμε περάσει προ πολλού, αλλά στην επαιτεία. Η Ελλάδα δεν είναι η χώρα της κρίσης και της διαπλοκής, είναι κυρίως η χώρα των αποκλεισμών-ο τελευταίος;  φαίνεται να είναι το γενεσιουργό αίτιο όλων των παραπάνω,  καταλήγω σε αυτό εμπειρικά-μιας και έχω λειτουργήσει και εξακολουθώ να λειτουργώ στην αυτοδιοίκηση.  Δεν θα εξαντλήσω άλλο το σώμα του συμβουλίου σας. Καταθέτω το παρακάτω υπόμνημα, το οποίο συνοδεύεται συνημμένα  από μερικά μόνο από τα 1000δες στοιχεία, με σκοπό να οπλιστεί περεταίρω αυτή η Αναφορά.

 

 

              Υπόμνημα τριστέτσα

 

Η τριστέτσα των εσπεριδοειδών, έχει εισέλθει στη περιοχή μας 17 χρόνια-το 2000.

Η επίσημη πρώτη ειδική ενημέρωση, της παραγωγικής κοινότητας, έγινε 11 χρόνια μετά-το 2011.

 

Η αντιμετώπιση από πλευράς της πολιτείας, πάνω στο πρόβλημα.

Από την αρχή της ανίχνευσης του έως σήμερα, εν έτη 2017-είναι παγιωμένα ανύπαρκτη και μπορεί να χαρακτηριστεί, ως: ακόμα πρώιμη, χωρίς σχεδιασμό, επιφανειακή, και γενικότερα χωρίς να διαφαίνεται κάπου αμυδρά έστω…, κάποια σκέψη για την ουσιαστική ή έστω την επιφανειακή αντιμετώπιση του προβλήματος-όλο αυτό, εξωθεί τον παραγωγό στη καταστροφή. Στην οικονομική καταστροφή επίσης, οδεύει και η τοπική κοινωνία, αφού η βασική κινητήριος δύναμη του τόπου, είναι τα εσπεριδοειδή.

 

Το ιστορικό της εμφάνισης της ασθένειας στη περιοχή

Η τριστέτσα των εσπεριδοειδών, έκανε την εμφάνιση της στην Αργολίδα το 2000, και αφού πρωτύτερα είχε ήδη επισκεφτεί τη Κρήτη.  Ως τότε,  ίσχυε το πρωτόκολλο των διαδικασιών, δηλαδή ο ν.2147-05/06/52 ΦΕΚ 155 Α’-ο οποίος, ενδεικτικά αναφέρει στο άρθρο 4 παρ. 3, μεταξύ άλλων…, την απαγόρευση εισαγωγής ή της εξαγωγής των προϊόντων αυτών, τα οποία ενδεχομένως…, θα μπορούσαν να διακινήσουν και να διασπείρουν  την όποια φυτική ασθένεια λχ φυτά, υλικά συσκευασίας κλπ

Σχολιασμός: Στην ΕΕ των ελεύθερων συνόρων, της ελεύθερης διακίνησης προσωπικού &  προϊόντων-η Ελλάδα ως     

                       το 2006, λειτουργούσε επίσημα! με πεπαλαιωμένα  μεν, σωστά και όχι εκβιαστικά δε, σε όλα τα πεδία  

                       εφαρμογής τους  πρωτόκολλα, δια να αντιμετωπιστεί και να αποκλειστεί η μεταφορά στην όποια  

                      εισαγόμενη ή εξαγόμενη, φυτική, νέα ασθένεια.

Ενδεικτικά εδώ, μνημονεύω δυο από τα γεγονότα, αυτά τα οποία η διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης αναφέρει επίσημα, και τα οποία συντέλεσαν καθοριστικά στη μετάδοση της ασθένειας:

1.       Επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των εξαγωγών, εισήγαγε από την Ισπανία, για προσωπική του χρήση, φυτά τα οποία έφεραν τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας, συνοδεία των απαραίτητων διαβατηρίων. Πάραυτα, τα φυτά αυτά ήταν φορείς της ασθένειας.

 1. Το ποιο τραγικό όλων! παράδειγμα  είναι: από την Ισπανία εστάλησαν 100 περίπου στον αριθμό φυτά, με αποδέκτη την ΕΑΣ Αργολίδας,  προκειμένου να διοχετευτούν στους παραγωγούς, νέες ποικιλίες εσπεριδοειδών-τα φυτά αυτά έμειναν στα αζήτητα για ένα χρονικό διάστημα, μέχρις ότου τα μισά από αυτά ξεράθηκαν-αίτιο της καταστροφής αυτής αρχικά θεωρήθηκε η παραμέληση τους, όμως αίτιο-ένοχος σήμερα αναφέρεται η τριστέτσα. Στη πορεία αυτά που άντεξαν, διανεμήθηκαν μεμονωμένα σε κάποιους παραγωγούς, προκαλώντας λόγω του αποκλεισμού, πολλές φορές αψιμαχίες μεταξύ των-η κατάσταση ήταν τέτοια; που λέγεται, ότι τα βράδια κάποιοι από τους αποκλεισμένους παραγωγούς, πήγαιναν κρυφά και έπαιρναν πολλαπλασιαστικό υλικό από τους παραγωγούς οι οποίοι καρπώθηκαν αυτά τα δέντρα, προκειμένου με αυτό το τρόπο να αποκτήσουν και αυτοί τις νέες αυτές & περίφημες σε απόδοση ποιοτικά και ποσοτικά, ποικιλίες. Αυτό, εκτός των άλλων, συντέλεσε καταλυτικά στην εξάπλωση της ασθένειας, διότι, όλα τα παραχωρημένα από την ΕΑΣ Αργολίδος φυτά, καταστράφηκαν υπηρεσιακά, τα παρμένα με ‘’άκομψο’’ τρόπο όμως, είναι άγνωστο το που ακριβώς τοποθετήθηκαν, διότι αχαρτογράφητα.                      Σημείωση: Τα συμφραζόμενα, όποιος έχει αμφιβολίες και θέλει να τα διασταυρώσει ή  να πληροφορηθεί περεταίρω, μπορεί να απευθυνθεί στον κ. Δήμου, τον ιολόγο της διεύθυνσης γεωργίας Αργολίδος-διεύθυνση Παραλιακή Οδός Ναυπλίου - Νέας Κίου, τηλ. 2752360250.

 

 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος από την πολιτεία σήμερα

 

Η πολιτεία έχει:

1. απαγορεύσει τους εμβολιασμούς

2.     »     »            τις νέες φυτεύσεις

3.     »     »            την πώληση των καρπών με κλάρα.

4. Επιβάλλει σε κάθε έναν, ο οποίος δραστηριοποιείται και εκτελεί εμβολιασμούς, να 

    προμηθευτεί καθαρό πολλαπλασιαστικό υλικό.

5. Έχει ορίσει περιοχές καραντίνας.

6. Επιβάλει την κοπή του άρρωστου δέντρου και όλων όσων γειτνιάζουν με αυτό, το φυτικό 

    κεφάλαιο ΔΕΝ αποζημιώνεται, δίδονται 20 ευρώ ανά δέντρο για έξοδα κοπής.

 

Η πολιτεία έχει ορίσει περιοχές καραντίνας.

Μεταξύ άλλων, ορισμένη ως περιοχή καραντίνας είναι και η ΤΚ Ανυφίου.

Στις περιοχές καραντίνας δεν υπάρχει έλεγχος, οι εμβολιασμοί και οι φυτεύσεις συνεχίζονται αθρόα. Οι εμβολιασμοί εκτελούνται από ανειδίκευτους εργάτες-το πολλαπλασιαστικό υλικό που εφαρμόζουν, είναι  αγνώστου προελεύσεως. Η αδράνεια της επίσημης πολιτείας, σε αυτούς τους τομείς, είναι εγκληματική. Αυτό δίνει το δικαίωμα στον κάθε πολίτη να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, σε ειδικά: ότι οδηγούμαστε σε αλλαγή καλλιέργειας. Σε λαϊκά:  επίσης καταστρέφουν στοχευμένα επίσης περιουσίες. Σε διαδικαστικά:  αφού όλοι φυτεύουν ή εμβολιάζουν γιατί όχι και εγώ; Να μείνω χωρίς εισόδημα τη στιγμή που τίποτα δεν λειτουργεί; Κλπ

 

 

 

Νομικές αλλαγές στο πλαίσιο επίσης αντιμετώπισης του προβλήματος

 

Προφανώς, αφού οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν, ότι, οι διαταγές του νομοθέτη ήταν αδύνατο να εκτελεστούν λόγω των νέων δεδομένων τα οποία επικρατούσαν στη περιοχή (ανοικτά σύνορα), και αφού διαπίστωσαν επίσης, ότι, το πρόβλημα είχε γιγαντωθεί…, θεώρησαν ωφέλιμο να φρεσκάρουν (όχι να αντικαταστήσουν) τον ν.2147-05/06/52 ΦΕΚ 155 Α’ με την  ΚΥΑ 26/09/2006 ΦΕΚ 1416 Β’ φέρνοντας στο προσκήνιο ένα άλλο, πιο ευέλικτο πρωτόκολλο. Η ΚΥΑ, σε σχέση με τη προκάτοχο της νομοθεσία, έχει τεχνηέντως αφαιρέσει πολύτιμα άρθρα, πχ  1. τον αποκλεισμό εισαγωγής νέων φυτών-σύμφωνα με τα νέα δεδομένα μπορούν να υπάρξουν αποκλεισμοί ακόμα και με ανοιχτά σύνορα, 2. έχει παραβλέψει εντελώς το ερευνητικό κομμάτι, αυτό που κάνει; είναι να στοχεύει και να απευθύνεται πλέον ευθέως! και αποκλειστικά μόνο! στον πολίτη, και να τον διατάζει σε  συμμόρφωση, στις υποδείξεις των εντολέων- προβλέπει επίσης, τις ανάλογες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, πράγμα άδικο, διότι ο παραγωγός είναι απλά, έρμαιο των ολιγωριών, επιπλέον απαγορεύει το δικαίωμα στην ένσταση από πλευράς παραγωγού.

 

Σημείωση: από τα 50+ άρθρα που περιέχονται στα ν.2147-05/06/52 ΦΕΚ 155 Α’ και στην  ΚΥΑ 26/09/2006 ΦΕΚ 1416 Β’, έχουν λειτουργήσει μόνο! τα τιμωριτικά, κατά των πολιτών.

 

Η στάση της ΤΚ Ανυφίου απέναντι στο πρόβλημα και στα νέα παραγωγικά δεδομένα

Η Τ.Κ. Ανυφίου, από αρχής εξ αρχής του προβλήματος, και μετά από τα συνεχή παράπονα της πλειοψηφίας των πολιτών, οι οποίοι έβλεπαν τη περιουσία τους να καταστρέφεται, αλλά και μετά τη διαπίστωση μας, ότι είχαν ευκαιριακά στοχοποιηθεί, σήκωσε στους ώμους, τις ευθύνες που της αναλογούσαν. Αυτό το πρόβλημα, λόγω της γεωμετρικής ταχύτητας που εξελισσόταν, και αφού το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της κοινότητας ασχολούντο αποκλειστικά με τη καλλιέργεια των εσπεριδοειδών-ως θέμα λόγω της σοβαρότητας του, δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Έτσι, αρχικά, και κατά τη διαδικασία ιεραρχικά,  καλέστηκε η γεωργική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να γίνει μια πρώτη ενημέρωση το 2011. Κατόπιν αυτού, καλέστηκε συνέλευση των κατοίκων όπως η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει, καλεσμένοι στη συνεδρίαση ήταν: παραγωγικοί φορείς του τόπου, οι 3 βουλευτές του νομού, οι κάτοικοι κ.α.- η διαλογική αυτή συζήτηση, επέφερε καρπούς.., μεταξύ άλλων, την ημερίδα με βασικό θέμα τη τριστέτσα η οποία έλαβε χώρα την 8η/07/2013 στο Pantazis Royal, με τίτλο: ‘’Γιατί τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμη...’’ Στην ημερίδα αυτή,  προέκυψαν πολύτιμα μεν στοιχεία, τα οποία όμως έσπειραν την απαισιοδοξία, 2  χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1.       Από όλους τους ομιλητές, το παράδοξο ήταν ότι η περισσότερη, πιο στοχευμένη και σοβαρή εργασία! είχε εφαρμοστεί παραδόξως όχι από κάποια χώρα με βαθιά ιστορία στη καλλιέργεια των εσπεριδοειδών όπως είναι οι Ισπανία & Καλιφόρνια, αυτό συνέβη από πλευράς Κύπρου. Ο σχεδιασμός αυτός περιλάμβανε: α. τη δημιουργία νέων υποκειμένων, β. παροχή καθαρού πολλαπλασιαστικού υλικού, γ. διάγνωση και καταπολέμηση με συγκεκριμένο σχεδιασμό (έκοβαν μόνο το άρρωστο φυτό και το κτήμα έμπαινε σε καραντίνα για 5 χρόνια, κάθε χρόνο δηλαδή γινόταν έλεγχος, η εκρίζωση γινόταν μόνο αν τα άρρωστα φυτά ξεπερνούσαν σε αριθμό το 10% του κτήματος) κ.α.-στον αντίποδα; ήταν ο συνήθης ύποπτος, η Ελλάδα-στην οποία ουδέ μια σοβαρή δουλειά είχε συμβεί, επικαλούμενοι πάντα! ότι δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό και πως ευθύνες αυτού, είχε & έχει η οικονομική κρίση.

 1. Στην ημερίδα ζήτησε και πήρε το λόγο, αφού πρώτα συστήθηκε ο υπεύθυνος του φυτοϋγειονομικό Ινστιτούτο Πόρου  (το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα δείχνει περίτρανα τις λογικές, και την κατάσταση που επικρατεί). Ο οποίος, αφού πρώτα συστήθηκε αναφέροντας το όνομα του, τον τομέα ευθύνης του, την εργασία του…, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ανέφερε επιγραμματικά, το ιστορικό, που λέει, ότι τον προμήθευσαν από εκείνη τη χρονική στιγμή και δυο χρόνια νωρίτερα, κάποια φυτά εσπεριδοειδή, 40 στον αριθμό, που σκοπό είχαν να παρέχουν και να τροφοδοτήσουν την ελληνική αγορά με καθαρό πολλαπλασιαστικό υλικό, έκτοτε, και χωρίς να ενημερωθεί περεταίρω, έστω για το διαδικαστικό υποδοχής τους,  εκτέλεσε αυτά που γνώριζε εμπειρικά και μόνον, τα πότιζε και τα φρόντιζε και ως εκείνη τη στιγμή της τοποθέτησης του όπως ο ίδιος ανέφερε, ποτέ! δεν είχε ενδιαφερθεί κανένας για αυτά, στο τέλος της ιστορικής αναδρομής του απεύθυνε στους παρευρισκόμενους το δημόσιο ερώτημα, τι να τα κάνω (τα δέντρα);

Σημείωση: Τα συμφραζόμενα μπορούν να ελεγχθούν από τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ημερίδας.

 

 

Οι δυο παραπάνω περιπτώσεις, είναι χαρακτηριστικές και αποδεικνύουν περίτρανα! το μέγεθος της αδράνειας, της μη δράσης, και την δρομολογημένη καταστροφή της παραγωγής και όχι μόνο…, που πλησιάζει.

 

Αυτό που συμβαίνει στη χώρα δεν ξέρω αν είναι πρωτόγνωρο, άδικο είναι όμως σίγουρα. Τι συμβαίνει:

1.       έλεγχος στο κτήμα, σε περίπτωση κρούσματος, διαταγή να κοπεί το άρρωστο δέντρο και τα πέριξ αυτού, η μη συμμόρφωση οδηγεί σε αυτόφωρη διαδικασία-δηλαδή σε φυλάκιση + το πρόστιμο.

 1. αποζημίωση ανά δέντρο που κόβεται, ΔΕΝ υπάρχει. Δίνονται 20 ευρώ για τα κοπτικά κλπ έξοδα.

Όλο αυτό είναι άδικο, η περιοχή δεν έχει μεγαλοκτηματίες. Η περιοχή έχει αγρότες, οι οποίοι έχουν μικρούς κλήρους, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι χωρισμένοι σε μικρά αγροτεμάχια, με τη πλειοψηφία τους να ανέρχεται στα 4-5 στρέμματα ανά αγροτεμάχιο. Με αυτό να σημαίνει, ότι σε περίπτωση ύπαρξης δυο άρρωστων δέντρων σε ένα τέτοιο αγροτεμάχιο, η παραγωγή να είναι πλέον μη βιώσιμη-τόσο σε επίπεδο κτήματος όσο και σε επίπεδο παραγωγού.

Όλο αυτό, λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα της Ευρώπης, σε μια χώρα κράτος Μέλος των ίσων ευκαιριών, στην Ευρώπη της δικαιοσύνης. Η ΕΕ είναι κάθετη, προβλέπει την αποζημίωση σε όλα τα επίπεδα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις! πράγμα όμως, που ως παραγωγοί δεν έχουμε ως τώρα διαπιστώσει.

 

Η περιοχή είναι περιοχή καραντίνας, που σημαίνει τι:

1.       δεν γίνονται εμβολιασμοί

 1. δεν γίνονται νέες φυτεύσεις

Είναι μια περιοχή καραντίνας, στην οποία όμως, δεν μπορεί να εφαρμοστεί καραντίνα. Ο λόγος που δεν εφαρμόζεται το πρωτόκολλο των διαδικασιών, είναι απλός, διότι δεν υπάρχει ούτε το ειδικό, αλλά ούτε το ανειδίκευτο αυτό προσωπικό, το οποίο θα ελέγξει και θα βγάλει τα ασφαλή αυτά συμπεράσματα και που σε επόμενο στάδιο θα εφαρμόσει με σθένος τα νόμιμα και νομοθετικά οριζόντια χωρίς ευκαιριακούς, νομικούς, ή άλλους  αποκλεισμούς. Ο πολίτης, αφού βλέπει τη πλήρη αδράνεια από την πολιτεία, η οποία αδράνεια δρα ως γενεσιουργό αίτιο που τον οδηγεί στον αφανισμό, ακολουθεί σπασμωδικές κινήσεις, οι οποίες νομικά είναι μεν κολάσιμες, υπαρξιακά όμως είναι μονόδρομος.

 

Αυτό που ζητούμε είναι:

 1. Να κοπεί μόνο το άρρωστο δέντρο-ζητούμε δηλαδή τη προστασία του φυτικού κεφαλαίου, αυτοσκοπός δεν είναι η χρηματική αποζημίωση και ο τυχοδιωκτισμός.
 2. Σε περίπτωση που τα δέντρα θα πρέπει να κοπούν αναγκαστικά, τότε, να έχουν μια αποζημίωση των 150 ευρώ ανά δέντρο όταν αυτό κόβεται μεμονωμένα, και 120 ευρώ ανά δέντρο όταν αυτά κοπούν μαζικά ανά αγροτεμάχιο.
 3. Να επιτραπεί η επαναφύτευση με εσπεριδοειδή που τώρα απαγορεύεται λόγω καραντίνας, με κατάλληλα μόνο! υποκείμενα.
 4. Σε περίπτωση απαγόρευσης επαναφύτευσης μιας περιοχής με εσπεριδοειδή, αν χρειαστεί δηλαδή να γίνει κάποια αλλαγή καλλιέργειας, αυτή να γίνει με εγγυήσεις, με σχεδιασμό και όχι με αυθαιρεσίες. Τόσο από τους πολίτες, όσο και από το κράτος, να ληφθούν  δηλαδή όλα τα στοιχεία αυτά της περιοχής: κλήμα, μέρες ηλιοφάνειας, παγετοί, υψομετρικά, επίπεδα νερών, ποιότητα εδάφους, ώστε να μπορεί η όποια νέα παραγωγή, να σταθεί επάξια στα πόδια της.
 5. Προκειμένου να προστατευτεί το πορτοκάλι ως προϊόν, να ‘’παραχωρηθούν’’ προς έρευνα να κτήματα σε κλιμάκια πανεπιστημίων-γιατί όχι; ας δημιουργηθεί ένα τμήμα του γεωπονικού πανεπιστημίου στη περιοχή μας. Με σκοπό τα κλιμάκια αυτά των πανεπιστημίων, να έχουν το απαραίτητο έδαφος προκειμένου να εκτελέσουν πειράματα ή μελέτες, οι οποίες ίσως επιφέρουν θεραπείες, ίσως κάποια ορθολογικότερη δράση αντιμετώπισης-με λίγα λόγια, η πανεπιστημιακή κοινότητα, να εργαστεί στη περιοχή ευθύνης της, σε συνεργασία με τον πολίτη.

 

Προτάθηκε η δημόσια διαβούλευση, η παρούσα έχει αναρτηθεί στο www.anufi.gr.gg σχολιασμοί, παρατηρήσεις, προτάσεις προτάθηκε να σταλούν ηλεκτρονικά στα rabis@otenet.gr , rabis@freemail.gr , k.karampis@gmail.com .

Παρακαλείται, κάποιος εθελοντής, να μεταφράσει την Απόφαση που θα προκύψει και τη παρούσα,  σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ώστε να αποσταλεί στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στους Ευρωβουλευτές κ.α.

 

 

 

                         ΑΠΟΦΑΣΗ.

 

 

Αποφασίζει, κατά την Εισήγηση:

 

1.   Εισηγείται, την αποθήκευση της ΑΝΑΦΟΡΑΣ στο ευρωκοινοβούλιο στα αρχεία της Τ.Κ. Ανυφίου.

2.   Εισηγείται, τη μετάφραση της παρούσας στην Αγγλική γλώσσα.

3.   Εισηγείται, την αποστολή της παρούσας ΑΝΑΦΟΡΑΣ, στο Ευρωκοινοβούλιο.

4.   Εισηγείται, την αποστολή του παρόντος στη διεύθυνση γεωργίας της Π.Ε. Αργολίδος ώστε να τεθεί υπ όψιν του ιολόγου κ. Δημητρίου Δήμου.

5.   Εισηγείται, η παρούσα ΑΝΑΦΟΡΑ, να συνοδεύεται πάντα, από τη κείμενη νομοθεσία, σχετικά άρθρα, και τα απομαγνητοφωνημένα ή τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά τα οποία πρόεκυψαν την  8η/07/2013 στο Pantazis Royal στην ημερίδα για τη τριστέτσα με τίτλο ‘’Γιατί τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμη...’’

6.   Εισηγείται, τα συνοδευτικά έγγραφα ή τα λοιπά στοιχεία, να είναι σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, δηλαδή στα Ελληνικά.

 

 

 

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ανυφίου, όπως εφαρμόσει την Απόφαση, κατά γράμμα.

                                                

 

 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε το ανωτέρω Πρακτικό, και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

 

 

 

                        Το Τοπικό Συμβούλιο 

                        (ν.3463/2006, αρθρο95, παρ.2)

 

 

 

 

 

 

 

                         Ακριβές Απόσπασμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Μ.Τ.Σ./Τ.Π της Τ.Κ. Ανυφίου

 

 

                                                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ

                                

         Αποδεικτικό Δημοσίευσης

της                             απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου               .

 

 

Στο Ανυφί σήμερα την…………………………………………………… του μηνός ……………………………………………………… του έτους                              ημέρα ……………………………………………………………………………………………………………… ο υπογεγραμμένος δημοτικός υπάλληλος  ………………………………………………………………………… τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού καταστήματος Ανυφί Δημοτικής Ενότητας Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων την …………… Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ανυφίου με θέμα: Περί εισήγησης, σύνταξης υπομνήματος, με θέμα: Περί εισήγησης, αναφοράς στο ευρωκοινοβούλιο, δια μέσω του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, με θέμα: η τριστέτσα των εσπεριδοειδών-Citrus tristeza virus (CTV)-τα προβλήματα τα οποία έχει επιφέρει στην παραγωγική κοινωνία, και η 

αντιμετώπιση των παραγωγών από την πολιτεία (ΕΕ και Ελλάδα) και από τα εκτελεστικά όργανα τους.

 

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των μαρτύρων ,που υπογράφουν το παρών αποδεικτικό δημοσίευσης:

 

 

 

Α) …………………………………………….

 

 

Β) …………………………………………….

 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται ως εξής

 

 

 

Ο Τοιχοκολλήσασα                                                                                                             Οι Μάρτυρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:
 
  The loginbox won't be displayed, because the extra "Member area" isn't activated!  
Facebook 'Like' Button  
 
 
είσαι ο 1 visitors (17 hits) ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free